LES POESIES DEL PREMI SARI 2017

Mare

La mia mare te ulls bells
propiu com los sous cabells
calque volta me fa arrabiar
ma me fa també somiar
ella te un espaci nel meu cor
jo la mir i prov amor
estrin a fort la sua ma
que a lunt me porterà.

Diego Musto    V D